حضور استاد ابراهیم صنوبر پدر صلح ایران و مدیرعامل موسسه بین المللی سفیران صلح

و دبیر کل ائتلاف صلح جهانی در دومین کنفرانس بین المللی طب سنتی ایرانی اسلامی

حضور استاد ابراهیم صنوبر پدر صلح ایران و مدیرعامل موسسه بین المللی سفیران صلح

و دبیر کل ائتلاف صلح جهانی در دومین کنفرانس بین المللی طب سنتی ایرانی اسلامی