استاد ابراهیم صنوبر پدر صلح ایران

و مدیرعامل موسسه بین المللی سفیران صلح و دبیر کل ائتلاف صلح جهانی

استاد ابراهیم صنوبر پدر صلح ایران

و مدیرعامل موسسه بین المللی سفیران صلح و دبیر کل ائتلاف صلح جهانی