توزیع پک بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع کرونا توسط موسسه سفیران صلح

توزیع دو هزار پک بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا توسط موسسه بین المللی سفیران صلح

توزیع دو هزار پک بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا توسط موسسه بین المللی سفیران صلح