سخنرانی ابراهیم صنوبر پدر صلح ایران در جمعیت حامیان ولایت

سخنرانی استاد ابراهیم صنوبر پدر صلح ایران و مدیرعامل موسسه بین المللی سفیران صلح در جمعیت حامیان ولایت